Class Schedule  

 

 

 

 

2016 -2017 Schedule

7:30 - 8:15 - Kindergarten- Mrs. Albritton &

Mrs. Murry (Pull-Out)

 

8:15 - 9:00 - Kindergarten- Mrs. Bowman &

Mrs. Thomas (Pull-Out)

 

9:00 - 9:45 – Planning

 

9:45 - 10:30 - 1st Grade - Mrs. Vazquez & Mrs. Walraven (Push In)

 

10:30 -11:15 - 3rd Grade Mrs. Hunt (Push In)

 

11:20 - 12:00 – Lunch

 

12:00 - 12:45 -1st Grade Mrs. Vess (Push In)

 

12:45 - 1:30 - 2nd Grade- Anglin & Hales (Pull Out)

 

1:30 - 2:20 - 4th Grade Mrs. Taylor (Push In)